Loading Now

करमाळा तालुक्यातील गावे (Villages in Karmala Taluka)

करमाळा तालुक्यातील गावे (Villages in Karmala Taluka)

करमाळा तालुक्यातील गावे ()

करमाळा
अलकुटी
खोरापडी
वरकुटे
वरुड
जखणगाव
ढोकी
वरूडवाडी
भोगावती
वाढोना
कन्हेरगाव
तळेगाव
निंबोडी
बर्डी
मार्डी
बोराळे
भेकराई
खामगाव
मांडवडे
जेऊर
दहिटणे
वावी
सुकळवाडी
सरली
पुसर
काळजाई
आगरकरवाडी
मारुती
गव्हाणे
धोंडेवाडी.

ad

Post Comment